Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Under påskhelgen när vårdcentralerna är stängda har jourcentralerna öppet, med öppettider som på vanlig lördag-söndag. 

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Så här jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

ናብ ልሙድ ህይወት ምምላስ

 

ሓደ ምንቅስቓስን ንጡፍን ህይወት

 

ቃንዛ ወይ ንሓደ ነገር ካብ ምግባር ዝኽልክለካ ብዙሕ ምኽንያት ክህሉ ይኽእል፤ ክትውለድ እንከለኻ ጉድለት ኣካል ምስዝህልወካ፤ብምውስዋስ ኣካል ዝወረደካ ሓደጋ፤ ብምጭናቕ፤ብመጥባሕቲ፤ ደም ኣብ ሓንጎልካ ምስ ዝፈሰካ፤ናይ ኢድ ጉድኣት፤ሪሕ (ኣርትራይትስ)፤ወይ ድማ ናይ ነዊሕ እዋን ቃንዛን። ስለዚ ንስኻ እንተድኣ ምንቅስቓስን ንጥፋፈትን ህይወት ዘድልየካን ዘየድልየካን ብዘየገድስ ናባና ናብ ልሙድ ህይወት ንኽትመላለስ ብድሓን ምጻእ ንብለካ።

 

ናይ ሓኪም ወረቐትወይ ኣብ ሪጋ ምስ ናይ ምውስዋስ ወጌሻ ወይ ናይ ስራሕ ተራፐ ቆጸራ ምሓዝ ኣየድልየካን እዩ።

ኣብ መዓልታዊ ተግባር ብጽቡቕ ክካየድ

 

መዓልታዊ ኣገባብ ኣብ ስራሕካ፤ ኣብ ትርፊ ግዜኻ ንምግባር ጸገም ኣለካ ድዩ? ናትና ናይ ስራሕ ተራፒስት መፍትሒ ጸገማትን ከምኡእውን ሓድሽ ኣገባብ ጌርካ ዕለታዊ ስራሓትካ ንጡፍ ህይወት ይገብረልካ።

 

ብሓባር ነዚ ናብ ልሙድ ህይወት ምምላስ መደብ ብንጥፈትን፤ብእንቅስቓሴን ንሰርሕ። ትሕዝቶኡ ድማ ከምዚ ይመስል፤

 

 ኣብመዓልታዊናብራኻስሩዕንጥርኑፍንኣለካድዩ?

 

 ናይጉምቦን-ምውስዋስኢድን

 

 ምውስዋስናይምዝካር፤ምዕዛብን፤ሽግራትምፍታሕን

 

 እቲእትቕመጦገዛብኸመይኣገባብንመዓልታዊስራሓትካንኽሰማምዓካ

 

 ምኽሪብኸመይኣገባብተክኒክጌርካንኣካላትካብቅኑዕኣገባብንምጥቃምን።

ናይኣቑሑትሓገዛት

 

ሓድሐደእዋንድልየትንምውስዋስንእኹልጥራይክኸውንኣይኽእልንእዩ።ስለዚናይስራሕተራፐፕትኣድላዩሓገዛትንዓኻዝሰማማዕኣቑሑጌሩዕለታዊስራሐትካንኽቃለልካይሕግዘካ።

 

ቃንዛምጉዳልንምድልዳልን

 

ናይሕክምናምውስወስኣካለትሰራሕተኛድማውልቃዊመደብምእንቲናብልሙድህይወትካንኽትምለስ፤ንጥፈትን፤ምወስዋስኣካላትንጌርካንኽትነብርንጥዕናኻመታንክምዕብልንይሕግዘካ።

 

ክንክንብናይሕክምናምውስወስኣካለትሰራሕተኛኣድላዩሓገዛትነዞምኣብታሕቲንዝርዝሮምነገራትንኣብነት፤

 

 ቃንዛኣብክሳድ፤መንኮብን፤ሕቖን

 

 ንዝደረቑጅማታትንንዝደረቑቀላጽምን

 

 

 

 ብምስዋስኣካላትንብምንቀስቓሳትንዝተጎድኡኣካላት

 

 ናይስነ መትኒታትሕማማት

 

ጭንቅን፤ፍርሕንቃንዛኣብኣካላትይፈጥር።ንኣብነትንጭንቀትመከላኸልን፤ዘህድእልምምድምግባርይሕግዘካ።

 

ናትካድልየትእንታይዓይነትክንክንንምውስዋስንከምዘድልየካይውስን፤በይንካወይምስጉጅለኮንካ፤ኣብገዛኻወይምሳናከትገብርትኽእል።

 

ኩለንናብህይወትንምምለስመቐበሊታት(ካብኤይክሳብአ)

ናይ ስነ-መትኒ ጉድኣትን ሕማማትን

ኣብ ጥቃኻ ዝርከብ ናብ ህይወት ንምምላስ መቐበሊ እንተድኣ ናይ ስነ-መትኒ ሕማም ወይ ጉድኣት ምስዝህልወካ ሓገዝ ይግበረልካ።ንናይ ነዊሕ እዋን ሕማም ወይ ድማ ኣብ ሆስፒታል ብዙሕ ድሕሪ ምዕቋብ ቀጻሊ ናብ ህይወት ንምምላስን ክኸውን ይኽእል።

እዞም ኣብ ታሕቲ እንዝርዝሮም ጸገማት ብ

 ደምኣብሓንጎልምፍሳስ

 ማህረምቲናይርእሲ

 ኤምኤስ(ማልቲፕልስክለሮስ)

 ኣኤልኤስ

 ናይቀላጽምድኻም

ምሳኻብምትሕብባርመደብናብናይህይወትንኽትምለስብዕላማኻንኽትወቅዕንተሓባበረካ።

ክንክንናይስነመትኒ

ኣብገሊኤንክፍሊናብናይህይወትንኽትምለስናይስነ-መትኒጉጅለሰራሕተኛታትይርከቡ።ንሕናኣብናይስነ-መትንታትሕክምናጉጅለእንሰርሕድማናይስራሕተራፐፕትታን፤ናይምውስዋስኣካላትሰራሕተኛታትን፤ናይድምጺክኢላታትንናይነዊሕእዋንተመኩሮዕምቆትፍልጠትብዛዕባስነ- መትንታትሕማማትክእለትኣለዎም።

ናይቀረባዘመድንዓናኣብናይህይወትንኽትምለስመዕቆቢምስጉጅለሰነ-መትኒገምጋምኩነታትንኽወሃበካክትራኸናትኽእል።

ኣብናይህይወትንኽትምለስመቐበልሊጉጅለስነ-መትኒ።


Senast uppdaterad: 2017-11-22 11:18