Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg hos Närhälsan. Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Denna personuppgiftsinformation beskriver Närhälsans behandling av dina personuppgifter och gäller när du vänder dig till någon av Närhälsans vårdcentraler eller rehabmottagningar. Här kan du läsa vilken personlig information som sparas och varför. 

När du söker vård hos oss behöver vi behandla personuppgifter, exempelvis när du listar dig på eller bokar tid på en viss vårdenhet/mottagning. Personuppgifter behöver också hanteras bland annat för att

  • identifiera dig som patient
  • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande
  • beskriva vidtagna och planerade åtgärder med vården
  • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till dig som patient.

Ibland händer det också att Närhälsan får personuppgifter från andra källor än dig själv. Det kan till exempel handla om uppgifter från din kommun, myndigheter eller andra offentliga källor.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Det kan till exempel vara personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, nära anhörig samt hälsouppgifter i form av text, bild och ljud.

Närhälsan behandlar personuppgifter om dig för att bedriva en god och patientsäker vård samt på grund av krav i lag och förordning. All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter. I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen på Närhälsan med antingen allmänt intresse eller rättslig förpliktelse som grund.

Exempel på behandlingar av personuppgifter hos Närhälsan är för:

  • att föra journal och upprätta annan dokumentation vid vård av patienter
  • administration som rör patienter
  • utveckla och säkra kvalitén i verksamheten
  • administration som rör verksamheten
  • att framställa statistik om hälso- och sjukvården
  • att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag.

Dina personuppgifter används av Närhälsan och Närhälsans personuppgiftsbiträden som till exempel IT-driftsleverantörer och våra samarbetspartners. Personuppgiftsbiträden som tar del av våra uppgifter har ingått ett avtal med instruktioner om hur personuppgifterna ska hanteras. Vi delar även uppgifter med andra statliga myndigheter med stöd av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Närhälsan lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Närhälsan måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

 

Närhälsan sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Närhälsan och som godkänts av Regionarkivet. Gallringsbesluten innehåller information om när Närhälsan får ta bort handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Rätt till insyn och registerutdrag

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information, eller rättning av felaktiga uppgifter till: Närhälsan, Regionens hus, 405 44 Göteborg eller via e-post till narhalsan@vgregion.se. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Rätt till ändring

Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Mycket av Närhälsans verksamhet styrs dock av särskilda registerlagstiftningar. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel bara ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

Rätt till radering

Merparten av personuppgiftsbehandlingarna hos Närhälsan bygger på den rättsliga grunden ”uppgift av allmänt intresse” där rätten till radering inte är tillämplig. Rätten till radering gäller inte heller när uppgifterna finns i allmänna handlingar som vi ska spara i våra arkiv.

I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.

Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Närhälsan överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen, eller om detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Närhälsan webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. De används framförallt för att samla in statistik om användarnas besök och förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas.

Så hanterar Västra Götalandsregionen cookies

Närhälsan gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats. 

För dig som vill veta mer

Har du synpunkter eller frågor om personuppgifter kan du kontakta Närhälsan via narhalsan@vgregion.se eller 010-435 80 00.

Kontakta vårt dataskyddsombud om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen genom att skicka e-post till narhalsan.dataskyddsombud@vgregion.se

Du kan också besöka integritetsskyddsmyndighetens hemsida imy.se för generell information om dina rättigheter gällande personuppgifter.


Senast uppdaterad: 2022-06-20 14:09