Sjukledighet

Meddela din chef om du är sjuk. Här finns information om vilken ersättning du kan få när du är sjuk.

Sjukledighet

I följande situationer har du rätt att vara sjukledig från arbetet:

  • till följd av sjukdom, olyckfall eller arbetsskada.
  • på grund av medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering då du får sjukpenning.
  • på grund av arbetslivsinriktad rehabilitering då du får rehabiliteringspenning.

Ledighet för sjukdom som varar i mer än 7 kalenderdagar ska styrkas med läkarintyg. Under särskilda omständigheter får arbetsgivaren kräva läkarintyg även vid kortare sjukdom.

Om du har varit sjukledig, men återgår i tjänst och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar räknat från den sista sjukdagen anses dessa båda sjuktillfällen utgöra en sjukperiod. Det innebär att det inte blir en ny karensdag utan man fortsätter på den första sjukperioden.

Sjukanmälan

För att få sjuklön måste ska du sjukanmäla dig till din närmaste chef samma dag som sjukfallet inträffar.

Sjuklön

Enligt lagen om sjuklön har arbetstagaren rätt att vid sjukdom behålla del av lön och andra anställningsförmåner (sjuklön). Arbetsgivaren betalar sjuklön för de första 14 dagarna.

Vilka får sjuklön

Rätten till sjuklön gäller:

  • Tillsvidareanställda
  • Anställda med minst en månads anställningstid
  • Vid kortare anställningstid än en månad gäller sjuklön först när medarbetaren tillträtt anställningen och varit anställd under en sammanhängande period av 14 kalenderdagar.

Sjuklön och sjukpenning

Sjuklönens storlek beror på var i sjukperioden medarbetaren befinner sig. Efter 14 kalenderdagar utgår även ersättning från Försäkringskassan.

Dag 1 i perioden är en karens, som regleras via ett karensavdrag, motsvarande 20 procent av en genomsnittlig veckas sjuklön. Karensavdraget innebär att karensen blir densamma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar. För arbetstagare med oregelbunden arbetstid beräknas avdraget på ett snitt över en representativ period. Hur denna beräkning går till regleras i kollektivavtal.
Om en arbetstagare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar fortsätter sjuklöneperioden. Om inte fullt karensavdrag gjorts vid den första sjukperioden ska ytterligare karensavdrag göra i den fortsatta sjukperioden.

Dag 1: Karensavdrag
Dag 2-14: Cirka 80% sjuklön från arbetsgivaren
Dag 15-90: Cirka 80% sjukpenning från Försäkringskassan samt 10 % sjuklön från arbetsgivaren.
Från dag 91: Cirka 80% sjukpenning från Försäkringskassan samt en försäkring genom AFA som kompletterar sjukpenningen från försäkringskassan.

Läs mer om AFA-försäkring

I vissa fall kan arbetsgivaren betala sjuklön under en period när Försäkringskassan inte fortsatt godkänner sjukskrivningen och slutar att betala ut sjukpenning. Kontakta alltid din HR-avdelning vid sådana frågor.

OBS! Med anledning av coronaviruset har regeringen tillfälligt slopat karensavdraget, läs mer i dokumentet Covid-19 Svar på vanliga frågor från medarbetare och chefer

Utfyllnad för höginkomsttagare

Arbetsgivaren betalar en utfyllnad till de medarbetare som tjänar över 62,5 % av prisbasbeloppet. Utfyllnaden motsvarar skillnaden mellan cirka 80 % av lönebortfallet (vilket är det normala sjukpenningsbeloppet) och det högre sjukpenningsbelopp ("taket") som betalas ut av Försäkringskassan.

Sjukersättning och aktivitetsersättning

Sjukersättning är en ersättning för medarbetare mellan 30 och 64 år och som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning är en ersättning för medarbetare mellan 19 och 29 år och som troligen inte kommer att kunna arbeta heltid på minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Sjukersättningen och aktivitetsersättningens omfattning kan vara hel, tre fjärdedelar, halv eller en fjärdedel. Dessa ersättningar beslutas av Försäkringskassan efter ansökan från den enskilde eller på initiativ från Försäkringskassan att byta sjukpenning mot sjukersättning.

Beslut om sjukersättning lämnas av chef till Löneservice.

Då en medarbetare får sjukersättning som inte är på heltid justeras medarbetarens anställning till en lägre sysselsättningsgrad. Medarbetaren får ett nytt anställningsavtal och berörd personalorganisation informeras om detta. Vid hel sjukersättning avslutas anställningen.

Akuta läkar- och tandläkarbesök

Ledighet med bibehållen lön kan utgå vid förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. 

Till dig som chef

Det är viktigt att hålla kontinuerlig kontakt med medarbetare som är sjuka under en längre tid. När en medarbetare är sjuk längre än två veckor eller fler än fyra tillfällen under ett år, ska medarbetaren och chefen, oavsett sjukorsak, göra en rehabiliteringskartläggning och en rehabiliteringsplan.

Mer information