Skaraborgs Sjukhus och Närhälsan stärker samarbetet för framtidens sjukvård i Skaraborg

Publicerad:

För att möta en åldrande befolkning och ett ökat vårdbehov stärker nu Skaraborgs Sjukhus (SkaS) och Närhälsan samarbetet.

I samband med SkaS strukturella förändringar, varav stängningen av akutmottagningen i Lidköping är en del, presenterades idag bland annat en förstärkt jourcentral och ambulanstillgång i Lidköping samt ett nytt läkarbemannat närsjukvårdsteam som en del i att säkerställa en fortsatt god vård i Skaraborg.

Anna-Karin Skatt, styrelseordförande SkaS, och Göran Larsson, styrelseordförande Närhälsan, kommenterar samarbetet:

- Samverkan mellan Närhälsan och Skaraborgs Sjukhus är ett gott exempel på hur omställningen till nära vård kan utformas och leda till bättre tillgänglighet. Invånarna i Skaraborg kan känna sig trygga med att de har tillgång till högkvalitativ vård på både primärvårds- och specialistnivå inom hela området, som är långsiktigt hållbar.

I samverkan bidrar Skaraborgs Sjukhus med följande:

  • Ny akutambulans i Lidköping måndag-fredag (07-16)
  • Utökning akutambulans (dagbil) från fem till sju dagar i veckan i Vara.
  • Subakut mottagning, för icke akuta åkommor, Skövde och Lidköping.
  • Läkarbemannat närsjukvårdsteam, utgår kvällar (17-22) och helger (11-17) från jourcentralen i Lidköping. Teamet kommer även att bistå med konsultationer till personalen på jourcentralen.
  • Undersöka ett införande av mobil röntgen.
  • Tillgång till laboratorium och konventionell röntgen under jourcentralens öppettider.

I samverkan bidrar Närhälsan med följande:

  • Jourcentralen i Lidköping kommer att förstärkas med extra personal för att ta hand om akuta besvär på primärvårdsnivå, såsom exempelvis sårskador, allergiska reaktioner och infektioner. För de invånare som behöver akutvård har tillgång till akutambulans ökat påtagligt.
  • På jourcentralerna i Skövde har det införts webtidbok, vilket innebär att invånaren själv kan boka sin tid online. Detta arbetssätt kommer också att implementeras på jourcentralen i Lidköping efter årsskiftet. Det kommer att framgå tydligt vilka besvär som ska tas akut och vilka som kan vänta.
  • Dessutom införs triagering av sjuksköterska på båda jourcentralerna i Skövde och Lidköping, som kan hjälpa patienten att komma i kontakt med sin vårdcentral om besväret inte bedöms vara akut.
  • Förutom extra personal på jourcentralen i Lidköping har flertalet vårdcentraler i Skaraborg utökat öppethållande för att öka tillgängligheten.

Samverkan framåt

Samverkan mellan SkaS och Närhälsan kommer succesivt att öka och även att testa olika arbetsmetoder. Efter årsskiftet inleds, till exempel, ett samarbete kring direktinläggningar på sjukhuset efter bedömning av hemsjukvårdsläkare/läkare på särskilt boende för att undvika långa väntetider på akutmottagningen i Skövde. Primärvården kommer också i sin tur att ge patienter vård och behandling som behöver snabb uppföljning efter att ha blivit bedömda av läkare på akutmottagningen, för att undvika inläggning på sjukhus i onödan.

För att ytterligare arbeta för en stärkt vård i Skaraborg, så deltar Västra Götalandsregionen i en analys om utvecklad samverkan av sjukvården i Lidköping, något som regionstyrelsen ser positivt på. I den processen är primärvården, SkaS och operativa hälso- och sjukvårdsnämnden viktiga samarbetspartner tillsammans med Lidköpings kommun.