Telefonlinje för kvinnor och transpersoner födda i Thailand

personal på närhälsan

Telefonlinjen är för kvinnor och transpersoner födda i Thailand som bor i Västra Götaland som har frågor kring sexuell hälsa, samlevnad, familjeplanering och rättigheter.

Under hösten 2017 startades telefonlinjen upp för att förenkla kontakten för thailändska kvinnor och transpersoner. Till grund för detta ligger nyligen genomförda studier som visat att thailändska kvinnor som kommit till Sverige inte söker vård avseende sexuell och reproduktiv hälsa, med undantag för gynekologisk cellprovstagning och bröstcancerscreening, trots att det inom gruppen finns ett stort påvisat behov.

I Sverige finns ett stort antal personer som är födda i Thailand och det är fler kvinnor än män som kommit hit. Thailand är även det vanligaste födelselandet bland personer som diagnostiseras med hiv i Sverige. Det har tidigare inte funnits någon hiv/STI-prevention som vänder sig till den thailändska gruppen och detta har legat som grund för tillgänglighetsprojektet.

Under 2016 genomförde Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) två workshops med personer födda i Thailand. Syftet var att få en förbättrad kännedom om deltagarnas erfarenheter av att söka vård, service och information. Samt deras behov av mer kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa. Deltagarna fick formulera hur hälso-och sjukvården skulle kunna bli mer tillgänglig för dem. Önskemålet var en telefonlinje dit kvinnor och transpersoner födda i Thailand kunde ringa för att få information eller rådgivning.

Undersökningen grundar sig på de resultat som Lafa fått fram i sina undersökningar år 2015 av gruppen kvinnor som är födda i Thailand. Lafa är ett metod-och kunskapscentrum inom Stockholms län som arbetar för att förebygga hiv, sexuellt överförda infektioner och oönskade graviditeter.

Vi har dessutom tagit del av Lafa´s senaste rapport från 2017 som forskaren Eva Åkerman genomfört på uppdrag av Kunskapscentrum för sexualitet och hälsa (KCSH) i Stockholms läns landsting med stöd av det statliga hivanslaget.

I en sammanfattning av huvudsakliga resultat står följande i rapporten:
”Kvinnorna har stort behov av samhällsinformation såväl som hälsoinformation. Det största kunskapsbehovet handlar om vilka rättigheter de som thailändska kvinnor har i Sverige.”

Följande slutsatser går att utläsa i rapporten:

  • Majoriteten har begränsade kunskaper om vårdsystemet i Sverige.
  • Få känner till vart man kan vända sig för preventivmedelsrådgivning och hivtestning, liksom för behandling av hiv.
  • Majoriteten använder preventivmedel inköpta från Thailand.
  • Majoriteten deltar i cellprovtagning som de blir kallade till.

Det finns ett behov av att nå thailändska kvinnor med preventivmedelsrådgivning och STI/hiv-testning. Riktade preventionsinsatser behövs för att nå de som inte testat sig för hiv, varken i Thailand eller Sverige. För att öka tillgängligheten av SRHR-relaterad vård och service behöver framtida insatser eliminera språkbarriärer.

Telefonlinjen som startade förra året administreras av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) och Närhälsan Sexualmedicinskt Centrum (SMC). Projektet finansieras med hjälp av medel från Sveriges kommun och landsting (SKL).

I dagsläget bemannas telefonlinjen av Siw Blom som är legitimerad psykoterapeut och barnmorska samt av thailändsk tolk. Vid möjlighet svarar de på samtalen direkt och i annat fall återkopplar de senast nästkommande måndag eller fredag. Personer som ringer kan lämna meddelandet på svenska, engelska eller thailändska.

- Vad vi vet har inget liknande projekt genomförts tidigare vilket innebär en extra utmaning och att vi verkligen behöver våra vårdgrannars hjälp med att sprida information om telefonlinjen. Personer som vi mött när vi informerat om telefonlinjen har varit positiva och hjälpsamma, berättar Siw Blom.

Vi arbetar kontinuerligt med att informera om telefonlinjen till vår målgrupp genom att vända oss till olika vårdinrättningar, restauranger, butiker, massageinrättningar, buddhisttempel, bibliotek, kvinnojourlinjer, via SFI och thailändska konsulatet, berättar Siw och Napalai som är en av tolkarna i projektet. I dagsläget är antalet som ringer fortfarande lågt och båda menar att det troligtvis främst beror på låg kännedom hos målgruppen.
Napalai Kosieradzki arbetar även som hemspråkslärare på SFI där hon berättar om telefonlinjen till sina elever genom att bland annat dela ut visitkort. Det har fått god respons och många tycker att det är positivt med en telefonlinje för att få stöd och råd.

- Det är svårt att nå ut till målgruppen och jag upplever att thailändska personer inte delar med sig av information förrän någon frågar efter det, hon menar att det är en kulturell skillnad gentemot hur svenskar sprider information till varandra, säger Napalai.

Telefonlinjens telefonnummer: 031-3460699